معنی هویج در خواب چیست

یکی از خواب هایی که ممکن است برای شما هم پیش آمده باشد، خواب میوه است. میوه و سبزیجات در خواب دارای معانی متفاوتی هستند.

از جمله در این مقاله از پارسی نو که به تعبیر خواب هویج پرداخته ایم متوجه این تفاسیر متفاوت می شوید. در ادامه این مقاله به تعبیر خواب خوردن هویج پرداخته ایم و همینطور تعبیر دیدن هویج در خواب از نظر معبران مختلف را منتشر کرده ایم. ما را تا پایان این مقاله همراهی کنید.

معنی دیدن هویج در خواب چیست؟

تونی کریسپ در کتاب خود به نام فرهنگ تفسیر رویا بیان می‌کند هویج در رویا نمادی از تصاویر زیر است:

هویج گاهی نماد آلت مرد است، این تصویر در رویا از جهان خود مایه گذاشتن برای کار سخت را نشان می‌دهد (مثل کندن زمین)، قول پاداش و جایزه، چنانچه برای الاغ استفاده می‌گردد.

کارل یونگ در مورد هویج در خواب می گوید: اگر در خواب خود هویج ببینید معنی خواب شما فراوانی نعمت و باروری است.

همچنین این خواب می تواند به معنای وضوح و روشنی باشد که شما چیزهای اطراف را بهتر از دیگران می بینید.

تعبیر خواب هویج از نظر معبران مشهور

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب هویج، غم و اندوه می‌باشد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: دیدن هویجی که با گوشت پخته شده است تعبیر بهتری دارد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر هویجی که شیرین نمی‌باشد غم و اندوه است، ولی اگر شیرین باشد تعبیرش به دست آوردن سود و منفعت همراه با زحمت و سختی می‌باشد

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن هویج در خواب، نشانه سلامت و سعادت است.

تعبیر خواب خوردن هویج

تعبیر خواب هویج معبرین غربی

اگر در خواب خود هویج ببینید معنی خواب شما فراوانی و تازگی نعمت است.

معنی دیگر این خواب نیز دادن وعده های تو خالی و فریب دادن است.


تعبیر خواب خوردن هویج

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی هویج داری و از آن می‌خوری، تعبیرش این است که دچار غم و اندوهی می‌شوی.

آنلی بیتون: اگر دختری خواب ببیند در حال خوردن هویج است، نشانه آن است که در سن پایین ازدواج می‌کند و صاحب چند فرزند شیطان و پر جنب و جوش می‌شود.
دیدن و خوردن هویج در خواب، بیانگر سعادت و خوشبختی است.
معبرین غربی گویند: خوردن هویج در رؤیا بیانگر شفاف و مشخص بودن موضوعات پیرامون شماست. شما می‌توانید در فضایی روشن رو به آینده قدم بردارید.

تعبیر خواب هویج حضرت دانیال

اگر در خواب ببینید که در خواب هویج سیاه می خرید و یا می خورید معنی خواب شما تب کوتاه و مریضی کم است.
اگر در خواب ببینید که در خواب هویج قرمز می خرید و یا می خورید معنی خواب شما جدایی غیر منتظره است که در رابطه های عاشقانه بین دختر و پسر رخ می دهد.