سقوط درخت روی خودرو‌ در خیابان ولیعصر تهران

منبع: برترین ها

8

1400/1/16

17:23


درختان خیابان ولیعصر تهران در حدفاصل پله سوم و پارک ساعی روی خودرو‌ها سقوط کردند.

برترین‌ها: درختان خیابان ولیعصر تهران در حدفاصل پله سوم و پارک ساعی روی خودرو‌ها سقوط کردند.

سقوط درخت روی خودرو‌ در خیابان ولیعصر تهران

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو