مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت: واکسیناسیون ۲ هزار راننده بخش عمومی و ۳۵۰۰ راننده بخش خصوصی شرکت واحد در چند مرحله انجام خواهد شد.

عملیات ضد عفونی کردن ناوگان اتوبوسرانی هم تشدید شد.