بررسی منحنی بازده نشان میدهد که علی رغم ثبات نرخهای میان مدت، نرخهای کوتاه مدت کاهشی بودند. نرخ بازده اوراق با سررسید یک و دو سال با ۲ دهم و یک دهم درصد کاهش به ترتیب به ۲۰.۸۵ و ۲۰.۹۶ درصد رسیدند. نرخ بازده اوراق با سررسید سه سال هم در سطح ۲۱.۹۹ درصد با ثبات بود.

منحنی نرخ بازدهی اوراق آتی ونقدی امروز  نیز مانند دیروز مسطح بود و با محور ۲۱ درصدی مماس بود.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر جهش نادر معاملات اوراق؛ همگرایی نرخ سود در همه سررسیدها بخوانید.