براساس گزارش کیتکو، رئیس بانک مرکزی آمریکا ، جروم پاول ، در پانلی درباره اقتصاد جهانی در جلسات بهار صندوق بین المللی پول و گروه بانک جهانی در سال ۲۰۲۱ گفت ، با توجه به سرعت واکسیناسیون جهانی را خطر پیش رو را همچنان در نظر دارد.

هنگامی که از او خواسته شد اظهارنظر کند که آیا فدرال رزرو میزان واکسن جهانی را به عنوان یکی از عناصر هنگام تعیین موضع سیاست پولی خود در نظر می گیرد ، پاول پاسخ داد که بانک مرکزی عدم پیشرفت واکسیناسیون جهانی را خطری برای بهبود اقتصادی کل می داند.

پاول گفت: «خریداران دارایی ما تا زمانی که پیشرفت قابل توجهی در رسیدن به هدف خود مشاهده نکنیم ، ادامه خواهیم داد. ما به دنبال پیشرفت واقعی هستیم، تورم و شاخص های حداکثر اشتغال. ما واکسیناسیون جهانی را به عنوان خطری برای پیشرفتی که در نظر داریم ، آن را بررسی خواهیم کرد.»

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر خطر اصلی پیش روی اقتصاد بخوانید.