تولد نوزاد ۶.۳ کیلویی ۶۰سانتی متری پزشکان را متحیر کرد!+عکس

3

1400/1/20

10:54


تولد نوزاد ۶.۳ کیلویی ۶۰سانتی متری پزشکان را متحیر کرد. پسر بچه متولد شده ۱۱ روز در NICU ماند و پس از آمدن به خانه لباس بچه ۹ ماهه به تن کرد.

تولد نوزاد ۶.۳ کیلویی ۶۰سانتی متری پزشکان را متحیر کرد!+عکس

پسر بچه متولد شده ۱۱ روز در NICU ماند و پس از آمدن به خانه لباس بچه ۹ ماهه به تن کرد.
 

تولد نوزاد ۶.۳ کیلویی ۶۰سانتی متری پزشکان را متحیر کرد!+عکس

تصویری


ویدئو