عبور مهاجران از ریوگراند به ایالت متحده آمریکا + عکس

عبور مهاجران از ریوگراند به ایالت متحده آمریکا + عکس


5

1400/1/20

10:54


عبور شبانه‌ی خانواده‌های مهاجر و پناهجو از ریو گراند به ایالات متحده آمریکا.

عبور مهاجران از ریوگراند به ایالت متحده آمریکا + عکس

عبور مهاجران از ریوگراند به ایالت متحده آمریکا + عکس

عبور مهاجران از ریوگراند به ایالت متحده آمریکا + عکس

عبور مهاجران از ریوگراند به ایالت متحده آمریکا + عکس

عبور مهاجران از ریوگراند به ایالت متحده آمریکا + عکس

عبور مهاجران از ریوگراند به ایالت متحده آمریکا + عکس

عبور مهاجران از ریوگراند به ایالت متحده آمریکا + عکس

عبور مهاجران از ریوگراند به ایالت متحده آمریکا + عکس

عبور مهاجران از ریوگراند به ایالت متحده آمریکا + عکس

عبور مهاجران از ریوگراند به ایالت متحده آمریکا + عکس

منبع: میزان

تصویری


ویدئو