قبل و بعد انتخابات در یک قاب!

منبع: برترین ها

6

1400/2/10

21:27


رفتار‌های دوگانه قبل و بعد انتخابات، سوژه کارتون شهاب جعفرنژاد شده است.

برترین‌ها: رفتار‌های دوگانه قبل و بعد انتخابات، سوژه کارتون شهاب جعفرنژاد شده است.

کارتون؛ آزادین، بیاین...

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو