نوشاندن ادرار گاو برای بهبود بیمار کرونایی در هند

منبع: برترین ها

6

1400/2/12

20:55


ویدئویی از نوشاندن ادرار گاو برای بهبود یک بیمار کرونایی در هند در فضای مجازی پربازدید شده است.

اسکان نیوز: ویدئویی از نوشاندن ادرار گاو برای بهبود یک بیمار کرونایی در هند در فضای مجازی پربازدید شده است.

نوشاندن ادرار گاو برای بهبود بیمار کرونایی در هند

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو