بی قراری خواهر علی انصاریان بر سر مزار برادرش + عکس

4

1400/2/14

10:35


خواهر علی انصاریان و داماد خانواده حامد اژدری . و گریه و بیقراری های خواهر بر سر خاک برادرش.

بی قراری خواهر علی انصاریان بر سر مزار برادرش + عکس

بی قراری خواهر علی انصاریان بر سر مزار برادرش + عکس

بی قراری خواهر علی انصاریان بر سر مزار برادرش + عکس

 

تصویری


ویدئو