قیمت متوسط دلار متشکل از هفته دوم تا هفتم سال جدید حدود ۱۴ درصد افت کرد و قیمت یورو متشکل در این مدت حدود ۱۰ درصد پایین آمد. اندازه شکاف بین نرخ بازار آزاد و سامانه سنا در هفته چهارم برای دلار حدود ۳  درصد بود که در هفته اخیر به حدود ۰.۶ درصد کاهش یافت. اندازه این شکاف برای یورو از ۴.۶ درصد به ۱.۲ درصد رسید.

روند قیمتی دلار و یورو متشکل در شش هفته گذشته

قیمت متوسط وزنی دلار و یورو متشکل در طول شش هفته گذشته به طور پیوسته روند کاهشی را دنبال کرد. قیمت دلار متشکل از ۲۴ هزار و ۸۲۰ تومان در هفته دوم به ۲۱ هزار و ۳۹۲ تومان در هفته هفتم کاهش یافت. یعنی قیمت دلار متشکل در طول این مدت ۳ هزار و ۴۲۸ تومان معادل حدود ۱۴ درصد افت کرد. قیمت یورو از ۲۹ هزار و ۱۴ تومان در هفته دوم به ۲۶ هزار و ۵۶ تومان در هفته هفتم کاهش یافت، یعنی قیمت یورو در طول این مدت ۲ هزار و ۹۵۸ تومان معادل حدود ۱۰ درصد افت کرد.

حجم مبادلات دربازار متشکل

حجم عرضه دلار در بازار متشکل از هفته دوم تا پنجم سال ۱۴۰۰ روند افزایشی را دنبال کرد و از ۱۰ میلیون و ۵۶۳ هزار در هفته دوم به ۳۳ میلیون و ۴۷۹ هزار در هفته پنجم افزایش یافت، اما از آن پس کاهشی شد و در هفته هفتم به ۱۵ میلیون و ۶۸۷ هزار کاهش یافت. عرضه یورو رفتاری نوسانی داشت اما در طول ۶ هفته اخیر، هفته آخر کمترین عرضه یورو متشکل را در بر داشت. عرضه یورو در این هفته ۸۲۲ هزار و ۴۰۰ بود.

روند قیمتی دلار در بازار آزاد و سامانه سنا

متوسط قیمت دلار در بازار آزاد، سامانه سنا و بازار متشکل در طول ۴ هفته اخیر روند کاهشی را دنبال کرد. دلار بازار آزاد از ۲۴ هزار و ۹۱۰ تومان در هفته چهارم به ۲۱ هزار و ۷۲۶ تومان در هفته هفتم کاهش یافت. دلار سنا از ۲۴ هزار و ۱۸۵ تومان در هفته چهارم به ۲۱ هزار و ۵۹۷ تومان در هفته هفتم کاهش یافت. شکاف بین نرخ آزاد و سنا در هفته چهارم ۷۲۵ تومان معادل حدود ۳ درصد بود. اندازه این شکاف در هفته هفتم به ۱۲۹ تومان معادل حدود ۰.۶ درصد کاهش یافت. بنا بر این همگرایی قیمت‌ها در بازار آزاد و سامانه سنا قابل توجه بود.

روند قیمتی یورو در بازار آزاد و سامانه سنا

متوسط قیمت یورو در بازار آزاد، سامانه سنا و بازار متشکل ارزی در طول ۴ هفته اخیر به طور پیوسته روند کاهشی را دنبال کرد. قیمت یورو در سامانه سنا از ۲۸ هزار و ۴۲۵ تومان در هفته چهارم به ۲۶ هزار و ۲۴۱ تومان در هفته هفتم کاهش یافت. دلار بازار آزاد نیز از ۲۹ هزار و ۷۲۹ تومان در هفته دوم به ۲۶ هزار و ۵۴۸ تومان در هفته هفتم افت کرد. اندازه شکاف بین نرخ بازار آزاد و سامانه سنا در هفته چهارم ۱۳۰۴ تومان، معادل ۴.۶ درصد بود. اندازه این شکاف در هفته هفتم به ۳۰۷ تومان معادل حدود ۱.۲ درصد کاهش یافت.