شهرهای غرق شده در آب + عکسها

شهرهای غرق شده در آب + عکسها


منبع: همگردی

34

1400/2/18

11:01


شهر های مدفون زیر آب به روایت «هریتیج دیلی» معرفی شدند.

شهرهای غرق شده در آب + عکسها

شهرهای غرق شده در آب + عکسها

شهرهای غرق شده در آب + عکسها

شهرهای غرق شده در آب + عکسها

شهرهای غرق شده در آب + عکسها

شهرهای غرق شده در آب + عکسها

تصویری


ویدئو