کارگر خسته و بی رمق هندی در محل سوزاندن اجساد کرونایی + عکس

منبع: همگردی

25

1400/2/18

13:22


استراحت یک کارگر خسته هندی در حالی که مردم آخرین آئین ها را در مراسم سوزاندن دسته جمعی قربانیان کرونا انجام می دهند.

گاردین

کارگر خسته و بی رمق هندی در محل سوزاندن اجساد کرونایی + عکس

تصویری