کلمات هم خانواده فارسی چهارم دبستان

کلمات هم خانواده فارسی چهارم دبستان


منبع: دلگرم

108

1400/2/18

15:32


کلمات هم خانواده فارسی چهارم دبستان

آموزش کلمات هم خانواده فارسی چهارم ابتدایی

در این نوشته لیست تعدادی از کلمات هم خانواده که در کتاب درسی کلاس چهارم ابتدایی وجود دارد ؛ آمده است.

مثل همیشه توصیه ما این است که تمرینات درسی بچه ها را از حالت خشک و کسل کننده خارج نمایید و با بازی و فعالیتهای دیگر ترکیب نمایید. چند بازی پیشنهادی در پایین صفحه آمده است.

کلمات هم خانواده درس بنویسیم چهارم ابتدایی

دو کلمه ی دارای حداقل ۳ حرف مشترک(به ترتیب) که معنی تقریبا نزدیکی داشته باشند را هم خانواده میگوییم

محل و محله (جا و مکان ـ جا و مکان گروهی از مردم) - احترام و محترم

فعال و فعالیت(شخص کوشا ـ تلاش کردن) - طفل و اطفال

ولی و اولیا - فکر و افکار

مدرسه و مدارس - حال و احوال

معروف و معرف - صلح و مصالحه

محیط و احاطه - اختراع و مخترع

حفظ ، حافظ ، محافظ و محافظت

نظم ، ناظم ، منظم و تنظیم

عجیب و عجایب – خارج ، خروج و مخرج

عدل ، عادل و عدالت

مسئله و مسائل – لحظه و لحظات

ضعیف ، ضعف و ضعفا

شجاع و شجاعت – مرمت و ترمیم

صدمه و صدمات – معالجه و علاج

هاجر ، مهاجر و هجرت – منتظر و انتظار

غروب ، غرب و مغرب

توضیح : شایان ذکر است که جمع های شکسته – مکسر - نیز می توانند جزو هم خانواده ها محسوب شوند. برای مثال: خبر - اخبار

خلیفه ـ خلفا

هم خانواده: درس اول

انتخاب : منتخب
سطح : سطوح
مهاجر : هجرت
مزارع : مزرعه
تصویر : تصاویر ، مصور
منظره : مناظر ، منظر

separator line

هم خانواده : درس ۲

اوایل : اول
معتدل : اعتدال
مسافر : سفر
مشغول : شغل ، اشتغال
غذا : تغذیه
لطیف : ملاطفت ، لطافت

کلمات هم خانواده فارسی چهارم دبستان

separator line

هم خانواده : درس ۳

عذر : معذرت ، عذر خواهی
طرف : اطراف
فهم : فهمیده
حاکم : حکیم ، حکم ، محکوم
محل : محله
گود : گودی ، گودال

separator line

هم خانواده : درس ۴

قصد : قاصد ، مقصود
تعجب : عجیب ، عجایب
حاضر : حضرت ، حضور ، احضار
مشهور : شهرت
قدیم : قدمت
فکر : افکار ، تفکر ، متفکر
حال : احوال ، حالت
حرکت : متحرک ، تحرک
نجات : منجی ، ناجی

separator line

هم خانواده : درس ۵

شگفت زده : شگفت انگیز
موضوع : وضع ، اوضاع
مشتاق : اشتیاق ، شوق
شرمنده : شرمسار ، شرمگین
پیام : پیامبر ، پیام رسان ، پیامک
شکایت : شاکی
سکوت : ساکت
تجارت : تاجر ، تجار
لذت : لذیذ
اسیر : اسارت
حبس : محبوس

separator line

هم خانواده : درس ۶

ماهر : مهارت
محکم : استحکام ، مستحکم
نقص : ناقص ، نواقص
تحقیر : حقارت ، محقر ، حقیر
توانا : توانایی ، توان ، توانمند
عیب : عیوب ، معیوب
خبر : اخبار ، مخبر ، مخابرات
منتظر : انتظار
رشید : رشادت
مشکل : اشکال

separator line

هم خانواده : درس ۷

استقبال : مستقبل ، اقبال
صبر : صبور ، صابر
حس : احساس ، محسوس ، حواس
منظم : نظم ، ناظم ، منظوم
طلوع : طالع ، مطلع
مدرسه : مدرس ،درس
انتظار : منتظر
عزیز : معزز ، عزیزه
جمعیت : جماعت ، مجموعه ، جمع
فعالیت : فعال

separator line

هم خانواده : درس 11

کتاب : مکتوب ، کاتب ، مکتب
راضی : رضایت ، مرضیه
مقصود : قصد ، قاصد
صبر : صابر ، صبور
قبول : قابل ، مقبول
فعال : فعالیت
شعر : شاعر ، مشاعره
اختراع : مخترع
اقامت : مقیم
اعتماد : معتمد
تصویر : تصور ، مصور
استعداد : مستعد
طفل : طفولیت ، اطفال
عشق : معشوق
افکار : فکر ، تفکر ، متفکر
زیستن : زیستگاه ، زیست

separator line

بازی با کلمات هم خانواده

بازی با کلمات هم خانواده : به عنوان مثال می توانید برای مجموعه کلماتی که کودک به سختی یاد میگیرد، برگه هایی را با مقوا با شکلهای جذاب ببرید و روی آن ها کلمات را بنویسید. سپس در هر هفته به تناسب ظرفیت کودک تعدادی از آنها را روی در اتاق یا کمد دانش آموز بچسبانید و از او بخواهید هر روز چند بار آن ها را با صدای بلند بخواند.

حتی می توانید کارتهای هم خانواده را با استفاده از مقوا درست کنید وبا آن ها بازی کنید. ( مثلا برای سرعت پیدا کردن و جور کردن هم خانواده ها توسط کودک زمان بگیرید و زمان مورد نیاز را ثبت کنید و متناسب با زحماتش او را تشویقش کنید!)

separator line

حتماً بخوانید:

کلمات هم خانواده فارسی سوم دبستان

کلمات هم خانواده فارسی سوم دبستان

آموزش کلمات هم خانواده فارسی سوم ابتدایی هم خانواده های فارسی سوم ابتدایی : جمع : جامعه – اجتماع – مجموع – جمعیت – جامع حاصل : تحصیل – محصول – محصل -…

مطالب مشابه


تصویری