ذوالنور ادامه داد: اگر به قول دولتی‌ها انتشار فایل صوتی کار صهیونیست‌هاست پس باید گفت آنها چگونه در بین شما نفوذ دارند؟ در شورای عالی از ۵ رای فقط یک رای نظامی دارید پس چرا می گویید دیپلماسی فدای میدان شد؟

وی افزود: نه اقتصاد درست دارید نه پول، منطقه را هم که ول کردید، پس چگونه می‌خواهید امتیاز بگیرید. چرا با تحریف تاریخ به مردم دروغ می‌گویید.