وقتی باران کم کاری های حاشیه شهر بجنورد را آشکار می کند + عکس

وقتی باران کم کاری های حاشیه شهر بجنورد را آشکار می کند + عکس


6

1400/2/19

13:49


همزمان با شدت بارش باران و راه افتادن سیلاب در بجنورد مناطق حاشیه این شهر آئینه تمام کم کاری‌ ها و ترک فعل دستگاه‌های مختلف شده است.

وقتی باران کم کاری های حاشیه شهر بجنورد را آشکار می کند + عکس

وقتی باران کم کاری های حاشیه شهر بجنورد را آشکار می کند + عکس

وقتی باران کم کاری های حاشیه شهر بجنورد را آشکار می کند + عکس

وقتی باران کم کاری های حاشیه شهر بجنورد را آشکار می کند + عکس

وقتی باران کم کاری های حاشیه شهر بجنورد را آشکار می کند + عکس

وقتی باران کم کاری های حاشیه شهر بجنورد را آشکار می کند + عکس

وقتی باران کم کاری های حاشیه شهر بجنورد را آشکار می کند + عکس

وقتی باران کم کاری های حاشیه شهر بجنورد را آشکار می کند + عکس

وقتی باران کم کاری های حاشیه شهر بجنورد را آشکار می کند + عکس

وقتی باران کم کاری های حاشیه شهر بجنورد را آشکار می کند + عکس

وقتی باران کم کاری های حاشیه شهر بجنورد را آشکار می کند + عکس

وقتی باران کم کاری های حاشیه شهر بجنورد را آشکار می کند + عکس

وقتی باران کم کاری های حاشیه شهر بجنورد را آشکار می کند + عکس

منبع: مهر

تصویری


ویدئو