کلمات مترادف کلاس پنجم ابتدایی

منبع: دلگرم

66

1400/2/22

01:15


کلمات مترادف کلاس پنجم ابتدایی

آموزش کلمات مترادف فارسی کلاس پنجم ابتدایی

آخر : پایان - سرانجام

ابتداء : اول – آغاز

کاهل : تنبل - سست

آرامگاه : قبر - گور

ابله : نادان – بی خرد

ثروت : مال - دارایی

آشکار : نمایان – پدیدار

پاییز : خزان – برگ ریزان

حرفه : پیشه – شغل

آغاز : شروع – ابتداء

تبسم : خنده - لبخند

دانا : دانشمند - عالم

آموزگار: معلم – استاد

تصور : اندیشه - خیال

ماجرا : پیشامد - حادثه آهسته

separator line

حتماً بخوانید:

کلمات هم خانواده فارسی پنجم دبستان

کلمات هم خانواده فارسی پنجم دبستان

در این مطلب از دلگرم کلمات هم خانواده فارسی پنجم ابتدایی را آموزش خواهیم داد .

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو