معنی کلمات درس به درس فارسی پنجم ابتدایی

منبع: دلگرم

88

1400/2/22

01:46


معنی کلمات درس به درس فارسی پنجم ابتدایی

آموزش معنی کلمات دروس فارسی پنجم دبستان

هسنی : وجود ؛ دارایی

بیم : ترس

ببخش : عطا کن

ننوازی : محبت نکنی

مونس : همدم ؛ یار

سرشار : لبریز

لطیف : نیکو ، نرم و نازک

درنگ : صبر ، مکث

روان : جاری

تنومند : تناور ، قوی

عظیم : بزرگ

عظمت : بزرگی

تصور : اندیشه ؛ خیال

شکوه : بزرگی ؛ جلال

عالم : جهان ؛ دنیا

فلک : آسمان

تامل : اندیشیدن

کردار : کار ؛ عمل

نگاشته : نقش و نگار شده

می نگارد : می نویسد

سنگلاخ : سنگستان ، زمین پر از سنگ

هیس : ساکت ، حرف نزن

تالاب : آبگیر ؛ برکه

می تنند : می بافند

تک : تنها ؛ یگانه

نارون : درختی پر شاخ و برگ که میوه ندارد

بید بن : درخت بید

بن : ریشه ، بوته ، درخت

کوته : کوتاه

دهقان : کشاورز

تاک : درخت انگور

آرد : می آورد

کهن : قدیمی ، دیرینه

شاخسار : شاخه درخت

نغمه خوان : آوازه خوان

آشیان : آشیانه ، لانه حیوانات

separator line

کلمات هم خانواده فارسی پنجم دبستان


مطالب مشابه