نزدیکان لاریجانی می‌گویند تاکنون هیچ فعالیت ستادی برای او کلید نخورده و اگر صحبتی هم درباره انتخابات شده تنها از جانب برخی نزدیکان لاریجانی و به‌ صورت شفاهی بوده و نه بیش از آن.

فارغ از این اما به هر حال بسیاری کاندیداتوری لاریجانی را بی‌ارتباط با کاندیداتوری رییسی نمی‌دانند. طیفی از ناظران معتقدند با آمدن رییسی، بعید است که لاریجانی وارد گود شود. ازجمله مصطفی کواکبیان، چهره اصلاح‌طلبی که مجالس هشتم و دهم را با لاریجانی پشت سر گذاشته، گفته است:«آقای دکتر علی لاریجانی نگاه می‌کند که آیا آقای رییسی می‌آید یا نه؛ که اگر بیاید، او نیاید و اگر او نیاید، خودش بیاید.» 
البته برعکس این گزاره هم صادق است و طیفی دیگر از ناظران معتقدند که با حضور رییسی اتفاقا وقت ورود لاریجانی است و او در این صورت وارد گود شده و رقابتی تنگاتنگ شکل خواهد گرفت. آنچه اما تا اینجا می‌دانیم این است که تاکنون علی لاریجانی شخصا به همه نزدیکان و افرادی که با او در ارتباط هستند، اعلام کرده که برنامه‌ای برای کاندیداتوری ندارد. هر چند همزمان برخی نزدیکان او می‌گویند، لاریجانی قصد خود را علنی نمی‌کند و اگر در روز پایانی او را در ستاد انتخابات کشور دیدید، تعجب نکنید!