عکسی از کودکان فلسطین که جهانی شد

21

1400/2/22

09:29


سربازان اسرائیلی در خانه مردم فلسطین و کودکانی که آینده این سرزمین را رقم می زنند.

عکسی از کودکان فلسطین که جهانی شد

عکسی از کودکان فلسطین که جهانی شد

عکسی از کودکان فلسطین که جهانی شد

منبع: فردا