منابع «کلسیم» را بشناسید

31

1400/2/22

12:38


لبنیات منبع اصلی استخوان سالم است و هر فنجان شیر 280میلی گرم کلسیم دارد.

منابع «کلسیم» را بشناسید

منابع «کلسیم» را بشناسید

منبع: آرمان

تصویری


ویدئو