اعلام زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد رشته های پزشکی ۱۴۰۰

92

1400/2/22

15:52


اعلام زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد رشته های پزشکی ۱۴۰۰

سلامت نیوز: زمان برگزاری و سایر موارد آزمون کارشناسی ارشد رشته ھای گروه پزشکی سال١٤٠٠ اعلام شد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایرنا از مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور امروز - چهارشنبه - اعلام کرد: آزمون کارشناسی ارشد رشته ھای گروه پزشکی در تاریخ ھای ۳۱ تیر و اول مرداد ۱۴۰۰ در نوبتھای صبح و عصر روزھای پنج شنبه و جمعه برگزار می شود.

همچنین رشته ھای امتحانی ھر یک از نوبت ھای صبح و عصر، به ھنگام دریافت کارت ورود به جلسه آزمون در برگه راھنما، اعلام می شود.

براین اساس داوطلبان این دوره از برگزاری آزمون ها باید دقت کنند ھمانند سال گذشته موظف به تکمیل فرم خوداظهاری بیماری کرونا (مندرج در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی) هستند، ھمانند سال گذشته افرادی که در زمان مقرر فرم خود اظهاری را تکمیل نکنند، مجاز به دریافت کارت ورود به جلسه آزمون و شرکت در آزمون نخواھند بود.

مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور یادآور شد: با توجه به تغییر زمان برگزاری آزمون، به منظور کمک به داوطلبانی که خواھان تغییر محل آزمون هستند، فرصت مجدد جهت تغییر شھر محل آزمون در نظر گرفته شده است، لذا متقاضیان می توانند به مدت ٢ روز از تاریخ۲۲خرداد ۱۴۰۰لغایت ۲۳ خرداد فقط نسبت به تغییر شهرآزمون خود اقدام کنند.

‌همچنین متقاضیان سهمیه استعداد درخشان نیز باید دقت کنند با توجه به تغییرات ایجاد شده در زمان برگزاری آزمون، ثبت نام استعداد درخشان در تاریخھای اعلام شده قبلی اجرا نخواھد شد، لذا این متقاضیان، در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ به اطلاعیه هایی که در رابطه با زمان ثبت نام این سهمیه، مراجعه به دانشگاه جھت تایید و معرفی دانشگاه به مرکز سنجش آموزش پزشکی، در سامانه مرکز سنجش قرار خواھد گرفت مراجعه کنند.

بقیه مراحل متعاقبا با توجه به اینکه بر اساس شرایط موجود جدول زیر اعلام می شود، لذا درصورت ھرگونه تغییر در برنامه زیر، مراتب به صورت اطلاعیه فقط از طریق پایگاه اینترنتی مرکز سنجش، اطلاع رسانی خواھد شد، آدرس سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی : ir.sanjeshp:// http تمامی اطلاعیه ھا وسایر موارد ازساعت ١٨ عصر به بعد در سامانه قرار می گیرد.

بر اساس این گزارش، زمان بندی اعلام شده بر اساس شرایط کنونی است، لذا در صورت ھر گونه تغییر در ھر یک از مراحل، مراتب از طریق ھمین سامانه اعلام می شود.

اعلام زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد رشته های پزشکی ۱۴۰۰

مطالب مشابه