فاطمه یوسفی دانشجوی دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز  در محضر رهبر انقلاب سخنانی را ایراد کرد.

تصویری متفاوت از سخنرانی یک دانشجو همراه با نوزادش در محضر رهبری