همچنان کمترین نرخ در این بازار به نماد اخزا۹۰۶ با ۱۴ درصد تعلق دارد که نسبت به سایر نرخها بسیار غیرواقعی است.

بررسی منحنی بازده استخراج شده از ۳۴ نماد اخزا نشان از افزایش نرخهای بازده در سررسیدهای میان مدت دارد. نرخ بازده اوراق با سررسید یک سال با یک دهم درصد کاهش به ۲۲.۵۷ درصد رسید. نرخ بازده اوراق با سررسید دو و سه سال نیز با یک دهم درصد افزایش به ترتیب به ۲۲.۶۳ و ۲۲.۶۵ درصد رسید. نرخ بازده آتی اوراق در سال دوم نیز با ۲ دهم درصد افزایش به ۲۲.۶۹ درصد رسید.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر بازار کساد اوراق بدهی/ افزایش نرخ سود در همه سررسیدها بخوانید.