رنگ آمیزی و نقاشی دیوار توسط کودکان اوتیسم در آبادان + عکس

رنگ آمیزی و نقاشی دیوار توسط کودکان اوتیسم در آبادان + عکس


51

1400/3/6

08:19


مراسم رنگ آمیزی و نقاشی دیوار توسط کودکان اوتیسم با هدف تلاش جهت درک دنیای متفاوت این کودکان، با همکاری و حمایت اداره بهزیستی و سازمان سیما و منظر فضای سبز شهری شهرداری آبادان برگزار شد.

رنگ آمیزی و نقاشی دیوار توسط کودکان اوتیسم در آبادان + عکس

رنگ آمیزی و نقاشی دیوار توسط کودکان اوتیسم در آبادان + عکس

رنگ آمیزی و نقاشی دیوار توسط کودکان اوتیسم در آبادان + عکس

رنگ آمیزی و نقاشی دیوار توسط کودکان اوتیسم در آبادان + عکس

رنگ آمیزی و نقاشی دیوار توسط کودکان اوتیسم در آبادان + عکس

رنگ آمیزی و نقاشی دیوار توسط کودکان اوتیسم در آبادان + عکس

رنگ آمیزی و نقاشی دیوار توسط کودکان اوتیسم در آبادان + عکس

رنگ آمیزی و نقاشی دیوار توسط کودکان اوتیسم در آبادان + عکس

رنگ آمیزی و نقاشی دیوار توسط کودکان اوتیسم در آبادان + عکس

رنگ آمیزی و نقاشی دیوار توسط کودکان اوتیسم در آبادان + عکس

منبع: میزان

تصویری