آیت الله شیخ حسن صانعی با اشاره به تصمیمات شورای نگهبان در رد صلاحیت ها گفت: روزی آقای رسولی محلاتی خدمت امام آمدند و گفتند شورای نگهبان با استناد به قاعده نفی سبیل برخی از روابط کشور با جهان را رد کرده است.

آیت الله صانعی افزود: امام ضمن نفی این موضوع و توبیخ شورا، گفتند «امروزه مگر می توان در غارها زندگی کرد. ما امروز یک نظام هستیم و باید به لوازم آن ملتزم باشیم.». و پس از آن حاج احمد آقا را به شورا فرستادند تا لوازم زندگی در دنیای معاصر را به اعضای شورا گوشزد کند. 

آیت الله صانعی ضمن ترسیم چهره ای از امام که می توانست دین و دنیای مردم را در حکومتی الهی تجمیع کند یادآور شد: این رسم شورای نگهبان که با نگاهی بسته و متحجر بخواهند به جای همه تصمیم بگیرند و به اثرات تصمیمات خود واقف نباشند و حضور مردم را کم رنگ کنند با اندیشه متعالی امام خمینی سلام الله علیه سازگار نیست.