اعزام تکاوران نیروی دریایی برای مقابله با دزدان دریایی + عکس

اعزام تکاوران نیروی دریایی برای مقابله با دزدان دریایی + عکس


139

1400/3/6

12:27


اعزام تکاوران نیروی دریایی ارتش و سپاه برای مقابله بادزدان دریایی

اعزام تکاوران نیروی دریایی برای مقابله با دزدان دریایی + عکس

اعزام تکاوران نیروی دریایی برای مقابله با دزدان دریایی + عکس

اعزام تکاوران نیروی دریایی برای مقابله با دزدان دریایی + عکس

اعزام تکاوران نیروی دریایی برای مقابله با دزدان دریایی + عکس

اعزام تکاوران نیروی دریایی برای مقابله با دزدان دریایی + عکس

اعزام تکاوران نیروی دریایی برای مقابله با دزدان دریایی + عکس

اعزام تکاوران نیروی دریایی برای مقابله با دزدان دریایی + عکس

 

تصویری


ویدئو