میانگین سن کاندیدا‌های انتخابات ریاست جمهوری

منبع: برترین ها

21

1400/3/6

16:06


بر اساس پوستری که خبرگزاری تسنیم آن را منتشر کرده است، اولین دوره و دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، به ترتیب کمترین و بیشترین میانگین سنی کاندیداهای انتخابات را داشت.

بر اساس پوستری که خبرگزاری تسنیم آن را منتشر کرده است، اولین دوره و دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، به ترتیب کمترین و بیشترین میانگین سنی کاندیداهای انتخابات را داشت.

میانگین سن کاندیدا‌های انتخابات ریاست جمهوری

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو