او با گزارش‌هایی چون افشای مافیای گوشت، تن‌فروشی در ده‌سالگی برای ۵هزار تومان و... در دنیای مطبوعات ماندگار شد و تا آخرین لحظۀ عمر از رسالتی که برای خود تعریف کرده بود، دست نکشید و با رؤیای تاسیس یک تحریریۀ جوان و مستقل و پایدار از میان ما رفت. امروز نه‌فقط تحریریۀ ایرنا،‌ که تحریریۀ‌ روزنامه ایران، پایگاه خبری اتاق ایران، ماهنامۀ آینده‌نگر، هفته‌نامۀ صدا و شاید ده‌ها تحریریۀ دیگر عزادارِ این مصیبت است.