اگر نمی‌توانید کاری بکنید، خوب بروید کنار

منبع: برترین ها

9

1400/4/20

11:45


کشاورز اصفهانی مقابل دوربین خبرنگاران با ابراز نارضایتی از مسئولین حرفی زد که به نظر حرف دل تمام مردم ایران است.

برترین‌ها: کشاورز اصفهانی مقابل دوربین خبرنگاران با ابراز نارضایتی از مسئولین حرفی زد که به نظر حرف دل تمام مردم ایران است.

اگر نمی‌توانید کاری بکنید، خوب بروید کنار

مطالب مشابه


تصویری