تعبیر خواب چشم, دیدن چشم در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب چشم, دیدن چشم در خواب چه تعابیری دارد؟


منبع: آرگا

6

1400/4/20

13:46


در این مطلب تعبیر خواب چشم از دیدگاه تعبیرگران اسلامی و غربی را مشاهده خواهید که امیدواریم از مطالعه این مطلب نهایت بهره را ببرید.

تعبیر خواب چشم با توجه به رنگ و حالت های مختلف چشمان از دیدگاه تعبیرگران متفاوت است و شما می توانید با توجه به جزئیاتی که در عالم رویا مشاهده کرده اید خوابی را که دیده اید به راحتی تفسیر نمایید.

تعبیر خواب چشم از دیدگاه معبران اسلامی و غربی

دیدن هر یک از اعضای بدن در عالم خواب دارای تعابیر متفاوتی است که می توانند روی زندگی بیننده رویا تاثیرگذار باشند. در مطالب قبلی تعبیر خواب کوتاه کردن مو و تعبیر خواب کچل شدن و تعبیر خواب مدفوع را مطالعه کردید در ادامه این مطلب تعبیر خواب چشم را در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم.

تعبیر خواب چشم

دیدن چشم در عالم رویا دارای چه تعابیری است ؟

معبران مختلف اسلامی در مورد دیدن چشم در خواب در حالت ها و رنگ های مختلف نظرات گوناگونی بیان کرده اند که در ادامه با دیدگاه های آنها بیشتر آشنا می شوید.

محمد بن سیرین

تعبیر خواب چشم بیانگر مرد بینایی می باشد که راه هدایت برای وی مشخص شده است.
دیدن چشم شهلا در خواب بیانگر فرزند می باشد و دیدن هر دو چشم شهلا در عالم رویا بیانگر دو فرزند است.
اگر فردی در خواب ببیند که چشم هایش نابینا شده است نشانه این است فرزند خواب بیننده می میرد یا از راه راست دور می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که یکی از چشم هایش نابینا شده است بیانگر این است که نیمی از دین وی از بین رفته یا مرتکب گناهی بزرگ شده است همچنین دیدن این خواب می تواند نشانه این باشد که به یک دست یا پا یا یکی از اندام های خواب بیننده مصیبتی وارد می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که چشمش درد می کند و فردی وی را مداوا می کرد بیانگر این است که خواب بیننده را فردی به راه راست دعوت می کند.
اگر فردی در خواب ببیند مرده ای از درد چشم می نالد بیانگر این است که بیننده خواب غیبت مردم را می کند.

تعبیر دیدن چشم در عالم رویا

امام جعفر صادق

تعبیر خواب چشم دارای ۷ وجه زیر است :

 1. روشنایی
 2. دین مبتنی بر درستی
 3. اسلام
 4. مال
 5. فرزند
 6. علم
 7. زیادی در مال و دین

دیدن چشم در عالم خواب

لوک اویتنهاو

اگر فردی در خواب ببیند که چشم ندارد بیانگر این می باشد که ایده های وی بر باد می رود.
اگر فردی در خواب ببیند که چشم هایش کم سو شده است بیانگر این می باشد که ضرر و زیان می کند.
تعبیر خواب چشم آبی بیانگر عشق سوزان برای بیننده خواب است.

آنلی بیتون

اگر فردی در خواب ببیند که یکی از چشم هایش را از دست داده یا چشم های وی درد می کند بیانگر این است که دردسر یا سختی در انتظار خواب بیننده است.
اگر فردی در خواب چشمان آبی ببیند بیانگر ناتوانی در انجام هر کار و نقشه ای برای وی می باشد.
دیدن زنی با چشم های آبی و موهای تیره که دارای بینی سربالا و باریکی است در عالم رویا بیانگر این می باشد که خواب بیننده مقام قهرمانی خود را در مسابقه ای از دست می دهد.
تعبیر خواب چشم قهوه ای بیانگر خیانت و فریب برای خواب ببینده است.

تعبیر دیدن چشم در عالم رویا


دیدن زنی با چشم های قهوه ای در عالم رویا بیانگر این می باشد که خواب بیننده خود را گرفتار معامله ای خطرناک می کند.
دیدن یک چشم در عالم رویا بیانگر این می باشد که بیننده خواب از دسیسه ای پنهانی که برای از بین بردن شادمانی و ثروت وی چیده شده است آگاه می شود.
اگر فردی در خواب فقط یک چشم ببیند بیانگر این است که دشمنانش در جستجوی فرصتی برای لطمه زدن به وی خواهند بود.
دیدن مردی یک چشم در عالم رویا بیانگر این است که خواب بیننده به دامی گرفتار می شود که در آن هنگام هر چیزی در نظر وی بی اهمیت خواهد بود.
اگر فردی در عالم رویا موجودات یک چشمی را ببیند نشانه این است که نقشه هایی علیه بیننده خواب برای وی کشیده می شوند.

تعبیر دیدن چشم در عالم خواب

ابراهیم کرمانی

اگر فردی در عالم رویا ببیند که چشم هایش ضعیف است بیانگر این می باشد که خواب بیننده در ظاهر و باطن دورو و منافق می باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که بر تنش چشم هایش زیادی دارد و همه چیزها را به کمال می بیند بیانگر زیادتی صلاح بیننده خواب در دین و به جا آوردن سنت و فرائض شریعت او است.

جابر مغربی

اگر فردی در خواب ببیند که در پیشانی اش چشم های زیادی دارد بیانگر این است که وی را مصالح خود پنداری زیادی می باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که هر دو چشم هایش آماسیده است به صورتی که باز نمی شوند بیانگر این می باشد که با مردی مخالف صحبت خواهد کرد.
اگر فردی در خواب نور چشمش را ضعیف ببیند بیانگر این است که از دین بی بهره خواهد بود.
اگر فردی در خواب ببیند که به یکی از چشم های او آفت رسید بیانگر این می باشد که به فرزندان خواب بیننده آفت می رسد.
اگر فردی در خواب ببیند که از چشم های او خون می ریزد بیانگر این می باشد که از جهت فرزند غمی به وی می رسد یا مال او دچار آسیب می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که در میان روی چشم هایش چشم دیگری وجود دارد بیانگر این می باشد که بر زیان بیننده خواب سخنی ناروا در باب دیدن زده می شود.

تعبیر دیدن چشم در عالم رویا

لیلا برایت

اگر فردی در خواب ببیند که یک چشم دارد بیانگر این می باشد که خواب بیننده دچار مشکلات زیادی می شود.

مطیعی تهرانی

دیدن چشم اضافی در عالم رویا بیانگر دلبستگی خواب بیننده به دنیا و مال دنیا است که این دلبستگی پسندیده نمی باشد.

دیدن چشم آبی در عالم رویا

اسماعیل بن اشعث

اگر مردی در خواب ببیند که چشمش تبدیل به گوش و بالعکس شد به معنای آن است که با زنی ازدواج خواهد کرد که صاحب فرزندی دختر است و با هر دو آمیزش خواهد کرد.

اگر ببیند در مردمک یا سیاهی چشم وی، سفیدی وجود دارد (مانند انسان های نابینا) دلالت بر آن دارد که دچار غم و اندوه می شود.

اگر در خواب ببیند که کسی چشم های وی را با دستش گرفته است، به نشانه آن است که فرزند وی به ضرر و زیان دچار شده یا اموال خود را از دست می دهد و یا اینکه مرتکب گناهی خواهد شد.

اگر کسی در خواب ببیند که در وسط صورتش یک چشم دارد، دلالت بر آن دارد که در رابطه با دین حرف های ناسزایی به وی نسبت می دهند.

تعبیر خواب چشم رنگی

کتاب سرزمین رویاها

 • دیدن چشم های زیبا به نشانه شادی و عشق است.
 • چشم های آبی نشان دهنده شادی خیلی بزرگ می باشد.
 • چشم های سیاه نشان دهنده تنگدستی است.
 • چشمان قهوه ای نشان دهنده خوشبختی است.
 • دیدن چشمان سبز در خواب به نشانه آن است که خوشبختی بزرگی نصیبتان می شود.
 • چشمان قرمز به نشانه بیماری است.
 • دیدن چشمان فندقی، یعنی دوستان پشت سرتان پرگویی می کنند.
 • اگر ببینید چشمانتان چپ است، یعنی محتاج پول هستید.
 • دیدن چشمان بزرگ در خواب نیز به نشانه ثروت هنگفت است.
 • چشمان کوچک دلالت بر آن دارد که دیگران از صمیم قلب شما را دوست دارند.
 • چشمهای به رنگ مابین آبی و سبز به نشانه منفعت مالی بزرگ است.
 • دیدن چشمان غمگین به نشانه اینکه کار های سودمند در پیش دارید.
 • چشمان یک بیمار یعنی اینکه عمری طولانی دارید.
 • اگر ببینید چشمانتان باز و بزرگ شده، یعنی تغییر بزرگی در زندگی تان رخ می دهد.

تفسیر خواب چشم

 • از دست دادن چشم در خواب، به نشانه در معرض خطر بودن فرزندانتان می باشد.
 • دیدن چشمان فرزند در خواب به نشانه پول است.
 • تحسین کردن چشم زنتان در خواب به نشانه وفادار نبودنتان نسبت به وی است.
 • تحسین چشمان شوهر نیز به نشانه انتظار برای یک نوزاد می باشد.
 • اگر مردی ببیند چشمان یک زن را می بندد، یعنی موجب اغفال و ناکامی خود خواهد شد.
 • اگر زنی ببیند چشمان یک مرد را می بندد، یعنی بیوه می شود.
 • اگر ببینید در بین افرادی هستید که چشمانشان را بسته اند، یعنی یک دوست موجب عذاب شما می شود.
 • اگر ببینید که شما چشم پزشک هستید، یعنی اینکه مساله ای بغرنج حل خواهد شد و دیدن خواب چشم پزشک نیز به معنای فاش شدن یک راز است.
 • اگر ببینید برای معاینه به نزد چشم پزشک رفته اید، یعنی اینکه شانس به شما لبخند می زند.
 • اگر ببینید که عینک می خرید، یعنی احترام شما نزد دیگران افزایش می یابد.
 • اگر به هنگام رفتن به نزد چشم پزشک با دوستانتان روبه رو شوید، یعنی کسانی مراقب شما هستند.

تاویل خواب چشم پزشکی

در این مطلب تعبیر خواب چشم از دیدگاه معبران مشهور را مطالعه کردید که امیدواریم از مطالعه این مطلب تعبیر خواب نهایت بهره را ببرید و بتوانید خواب خود را با توجه به مطالب ذکر شده به راحتی تفسیر نمایید.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو