ارزش روز سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به ۱۰ میلیون و نهصد هزار تومان رسید.

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (20 تیر ماه 1400)،  ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 10 میلیون و نهصد و هشتاد هزار تومان رسید که با احتساب افزایش سرمایه ها، این رقم به حدود 12.3 میلیون تومان می رسد.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی تعداد سهم هر سهامدار 
 
فارس   ۲۲۹۲
شگویا   ۴۷
شاوان  ۴
دانا ۱۶
بنیرو   ۳
رمپنا  ۱۳۷
اخابر ۲۳۹
کگل  ۱۰۴
حکشتی‌  ۷۸
فولاد  ۱۲۶۰
فولاژ  ۷۳
فخوز  ۲۹۶
ساراب ۹
ورنا  ۳
حپترو ۱
کچاد  ۱۸۱
وپست  ۱۶
مارون  ۴۷
شپنا   ۳۰۴
شتران  ۱۰۴۵
شبندر  ۱۱۴
بسویچ ۹
وبملت  ۲۹۹
وبصادر  ۱۴۰۰
وتجارت   ۱۷۸۸
 فایرا ۳۱
شراز  ۴
جم ۴۱
فملی  ۱۱۳۳
سدشت ۸
بفجر  ۳۸
وتوصا ۱۲
 شبریز  ۱۵
خساپا  ۳۹
لکما  ۲۲
بترانس  ۳
خودرو ۴۷