کشف شهاب سنگ نادر ۴,۵ میلیارد ساله + عکس

7

1400/4/22

11:02


زمین شناسان موفق به کشف دومین شهاب سنگ نادر جهان به قدمت ۴,۵ میلیارد سال شدند.

کشف شهاب سنگ نادر ۴,۵ میلیارد ساله + عکس

کشف شهاب سنگ نادر ۴,۵ میلیارد ساله + عکس

 

تصویری


ویدئو