تکنولوژیِ متفاوت در فرودگاه‌های چین

منبع: برترین ها

4

1400/4/22

11:40


شهروندان چینی در مکان‌های مخصوص تشخیص چهره در فرودگاه، که بر پایه هوش مصنوعی عمل می‌کنند، می‌توانند شماره و ساعت پرواز خود را ببینند.

برترین‌ها: شهروندان چینی در مکان‌های مخصوص تشخیص چهره در فرودگاه، که بر پایه هوش مصنوعی عمل می‌کنند، می‌توانند شماره و ساعت پرواز خود را ببینند.

تکنولوژیِ متفاوت در فرودگاه‌های چین

تصویری


ویدئو