انحراف در سند واکسیناسیون/ چرا باید کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور واکسینه شوند؟

5

1400/4/22

14:02


انحراف در سند واکسیناسیون/ چرا باید کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور واکسینه شوند؟

سلامت نیوز-*احمد مهری: درحالی که به گفته بسیاری از کارشناسان، نگاه و اولویت صنفی برای دریافت واکسن راهی غلط است و واکسیناسیون بر مبنای توجیهات بالینی باید اولویت گذاری شود، معاون بهداشت وزیر بهداشت 6 روز قبل در نامه ای دستور واکسیناسیون کارکنان (پرخطر!) سازمان امور مالیاتی را داده است. اتفاقی که چندی قبل با واکسینه کردن عوامل اجرایی انتخابات جریان یافت و همگان سکوت کردند.

به گزارش سلامت نیوز، چرا کسی نسبت به این انحرافات از سند واکسیناسیون پاسخگو نیست؟ فقط سازمان امور مالیاتی کشور کارکنان پر خطر دارد؟ بانک ها ندارند؟ کارکنان اداره پست پر خطر نیستند؟ رانندگان پر خطر نیستند؟ معیار پر خطر بودن چیست؟ لیست ها را چگونه میدهند؟ کدام توجیه علمی برای واکسینه کردن گروهی خاص در سازمانی خاص تاییدیه داده است؟

شخص معاون بهداشت وزارت بهداشت باید پاسخگوی این مطالبه باشد. تا کی قرار است دربرابر هر تصمیمی پاسخگویی وجود نداشته باشد؟

*کارشناس ارشد سلامت

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو