بریدگی های دلخراش روی دست یک شرور + عکس

6

1400/4/22

20:17


در حاشیه اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی - مشهد

بریدگی های دلخراش روی دست یک شرور + عکس

بریدگی های دلخراش روی دست یک شرور + عکس

منبع: باشگاه خبرنگاران

تصویری


ویدئو