قمه هایی که از اراذل و اوباش کشف شد + عکس

قمه هایی که از اراذل و اوباش کشف شد + عکس


6

1400/4/22

22:23


در حاشیه اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در مشهد

قمه هایی که از اراذل و اوباش کشف شد + عکس

قمه هایی که از اراذل و اوباش کشف شد + عکس

قمه هایی که از اراذل و اوباش کشف شد + عکس

قمه هایی که از اراذل و اوباش کشف شد + عکس

منبع: باشگاه خبرنگاران

تصویری


ویدئو