سرقت مسلحانه یک معلول از فروشگاه در برزیل

منبع: برترین ها

5

1400/4/30

19:43


ویدئویی از سرقت مسلحانه یک معلول ویلچری از فروشگاهی در برزیل را مشاهده کنید.

خبرگزاری دانشجو: ویدئویی از سرقت مسلحانه یک معلول ویلچری از فروشگاهی در برزیل را مشاهده کنید.

سرقت مسلحانه یک معلول از فروشگاه در برزیل

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو