راهکارهای نماندن رد عرق روی لباس

منبع: برترین ها

6

1400/5/1

00:10


در فصل گرما تعریق بدن بیشتر از فصول دیگر است، حال برای اینکه رد عرق روی لباسمان نماند چه کاری می توان آنجا داد؟

جام جم: در فصل گرما تعریق بدن بیشتر از فصول دیگر است، حال برای اینکه رد عرق روی لباسمان نماند چه کاری می توان آنجا داد؟

راهکارهای نماندن رد عرق روی لباس

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو