جلوگیری از ورورد رئیس‌جمهور برزیل به رستوران

منبع: برترین ها

26

1400/6/30

08:34


رئیس‌جمهور برزیل که واکسینه نشده است مجبور شد در خارج از رستوران و در کنار خیابان شام (پیتزا) بخورد، زیرا از ورود او به رستوران در نیویورک جلوگیری شد.

برترین‌ها: رئیس‌جمهور برزیل که واکسینه نشده است مجبور شد در خارج از رستوران و در کنار خیابان شام(پیتزا) بخورد، زیرا از ورود او به رستوران در نیویورک جلوگیری شد.

جلوگیری از ورورد رئیس‌جمهور برزیل به رستوران

مطالب مشابه