طرز تهیه ی انواع نان شیرمال خانگی

طرز تهیه ی انواع نان شیرمال خانگی


89

1400/6/30

09:33


نان شیرمال خانگی

 

در بین  نان های ایرانی برای همه ی ما هیچ نانی به خوشمزگی نان شیر مال نیست ، هیچ چیزی طعم خوشمزه ی نان شیرمال نمیشه ، بیشتر معتقدند که در ترکیب این نان به جای آب از شیر استفاده میشه برای همین لذتش بیشتر از نان های دیگه س… امروز با آموزش طرز تهیه ی نان شیر مال اومدیم که تو خونه درست کنید و لذت ببرید.

کیک خاگینه مغزدار را هم بخوانید

   

نان شیرمال

 

نان شیرمال خانگی

ﻣﻮﺍﺩ ﻻﺯﻡ

ﺁﺭﺩ : ۶-۵ ﻓﻨﺠﺎﻥ
ﺭﻭﻏﻦ :ﺩﻭ ﺳﻮﻡ ﻓﻨﺠﺎﻥ
ﺯﺭﺩﻩ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ : ﺩﻭ ﻋﺪﺩ
ﺷﻴﺮ:ﻳﻚ ﻓﻨﺠﺎﻥ
ﺷﻜﺮ : ﺩﻭ ﺳﻮﻡ ﻓﻨﺠﺎﻥ
ﻣﺎﻳﻊ ﺧﻤﻴﺮ : ﻳﻚ ﻗﺎﺷﻖ ﺳﻮﭘﺨﻮﺭﯼ
ﻧﻤﻚ: ﻳﻚ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﻳﺨﻮﺭﯼ
ﺁﺏ ﻭﻟﺮﻡ: ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻛﺎﻓﯽ
ﺯﻧﺠﺒﻴﻞ:ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻳﻚ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﻳﺨﻮﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺰﺋﻴﻦ ﺭﻭﯼ ﻧﺎﻥ ﻛﻨﺠﺪ : ﻳﻚ ﺳﻮﻡ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﻛﺮﻩ ﻭ ﺷﻴﺮ : ﻛﻤﯽ

ﻃﺮﺯ ﺗﻬﻴﻪ نان شیرمال خانگی :

ﻣﺎﻳﻊ ﺧﻤﻴﺮ ﻭ ﻳﻚ ﻗﺎﺷﻖ ﻣﺮﺑﺎﺧﻮﺭﯼ ﺍﺯ ﺷﻜﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﻴﺮ ﮔﺮﻡ ﺣﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻳﻢ ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﭘﻒ ﻛﻨﺪ. ﺁﺭﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻇﺮﻑ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺭﻳﺨﺘﻪ، ﺭﻭﻏﻦ، ﺷﻜﺮ، ﺯﺭﺩﻩ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺯﻧﺠﺒﻴﻞ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻭ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺯﻧﻴﻢ، ﻛﻪ ﺧﻤﻴﺮ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﻧﺮﻡ ﺑﺎﺷﺪ.

۵ ﻳﺎ ۶ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺧﻤﻴﺮ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﻭﺭﺯ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ۴ ﻳﺎ ۶ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎﻭﯼ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻭ ﮔﻠﻮﻟﻪ، ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻣﯽ ﻛﻨﻴﻢ. ﺭﻭﯼ ﺧﻤﻴﺮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﻢ، ﺗﺎ ﺟﺎ ﺑﻴﻔﺘﺪ. ﺳﭙﺲ ﺳﻴﻨﯽ ﻓﺮ ﺭﺍ ﻛﻤﯽ ﭼﺮﺏ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻭﺭﺩﻧﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﻳﻚ ﻭ ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﭘﻬﻦ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﻴﻀﯽ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻳﻢ. ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻴﻨﯽ ﻓﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺮﺩ ﺭﻭﯼ ﺧﻤﻴﺮ ﺭﺍ ﻧﻘﺶ ﻣﯽ ﺩﻫﻴﻢ. ﻛﻨﺠﺪ ﻭ ﺯﺭﺩﻩ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻗﺎﺷﻖ ﻣﺮﺑﺎﺧﻮﺭﯼ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺭﻭﯼ ﺧﻤﻴﺮ ﻣﯽ ﻣﺎﻟﻴﻢ.

نان شیرمال

ﺳﻴﻨﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻭﺳﻂ ﻓﺮ ﺑﺎ ﺣﺮﺍﺭﺕ ۳۵۰ ﺩﺭﺟﻪ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ، ﺗﺎ ﻧﺎﻥ ﭘﺨﺘﻪ ﻭ ﻃﻼﻳﯽ ﺷﻮﺩ. ﺳﭙﺲ ﺳﻴﻨﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻓﺮ ﺧﺎﺭﺝ ﻛﺮﺩﻩ، ﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ ﻛﻤﯽ ﺳﺮﺩ ﺷﻮﺩ، ﺑﻌﺪ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﻛﻤﯽ ﺷﻴﺮﻣﯽ ﭘﺎﺷﻴﻢ ﻭ ﻛﺮﻩ ﻣﯽ ﻣﺎﻟﻴﻢ، ﻛﻪ ﻧﺎﻥ ﺑﺮﺍﻕ ﻭ ﻧﺮﻡ ﺷﻮﺩ. ﻧﺎﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﻭ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ ﭼﺴﺒﺎﻧﻴﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻧﺎﻳﻠﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻳﻢ، ﺗﺎ ﺧﺸﻚ ﻧﺸﻮﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻧﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﺳﺖ.

نان شیرمال سنتی

مواد لازم :

آب ولرم :۱/۲بیمانه
شکر:۱قاشق سوب خورى (براى عمل آوردن خمیر مایه)
بودرخمیرمایه :۱قاشق سوب خورى
شیرولرم:۱/۲بیمانه
تخم مرغ:۱عدد
شکر:۱/۲بیمانه
روغن مایع:۱/۲بیمانه

طرز نان شیرمال سنتی :

آرد :۳بیمانه یا ڪمتر بیشتر تا جایبڪه نچسبه خمیر لطیفی بشه زیاد ارد نریزین ڪه نچسبه چون سفت میشه
خمیرمایه را باأب ولرم وشکر عمل مى آوریم بعدبه مخلوط تخم مرغ و شیر و شکر و روغن اضافه میکنیم و بعد آرد الک شده را به مواد اضافه میکنیم و مخلوط میکنیم روى خمیرآماده شده را می بوشانیم و به مدت ۱ساعت استراحت مى دهیم تا حجمش ۲برابر شود.

طرز تهیه نان شیرمال

بعداز ۱ساعت استراحت ۵-۱۰ دقیقه خمیر را ورز مى دهیم و جونه میکیریم و دوباره نیم ساعت استؤاحت میدهیم.بعد روى نان هارا با زرده تخم مرغ و یک قاشق مرباخوری شیر و زعفران رومال میکنیم وکنجد یا سیاه دانه میریزیم و در فر ازقبل کرم شده به دماى۱۶۰ طبقه وسط میکذاریم.بیست تا سی دقیقه دقیقه و سه دقیقه شعله بالا

نان شیرمال خوشمزه :

مواد لازم

مایه خمیر یڪ ق غ پر
شڪر پنج ق غ
آب ولرم یڪ چهارم پیمانه
زرده تخم مرغ دو عدد
آرد به میزان لازم
نمڪ یڪ پنس
وانیل یا زنجبیل به دلخواه به میزان لازم
بهبود دهنده نان یڪ دوم ق چ
شیر یڪ دوم پیمانه
روغن مایع یڪ چهارم پیمانه

برای رومال

زرده تخم مرغ یڪ عدد
شیر یک ق غ
شڪر یڪ ق چ
زعفران حل شده یڪ ق چ

طرز تهیه نان شیر مال خوشمزه

ابتدا مایه خمیر را با آب ولرم و یڪ قاشق شڪر مخلوط کرده کنار گذاشته تا پف کند سپس در ظرفی همه مواد را به غیر از آرد مخلوط ڪرده بعد مقداری آرد بعد مایه خمیر عمل آمده و دوباره بقیه آرد را کم کم اضافه کرده هم زده تا خمیر لطیفی بدست بیاید
زیاد آرد اضافه نڪنید چون خشڪ و سنگین می شه بعد خمیر را ورز داده یڪ ساعت استراحت داده در جای گرم تا حجمش دو برابر بشه بعد با مشت گاز خمیر را بعد از ور آمدن خارج ڪرده و به دلخواه شڪل داده و دوباره داخل سینی بیست دقیقه استراحت داده بعد رومالش را مالیده ڪمی ڪنجد رویش پاشیده در فر از قبل گرم شده در طبقه وسط در دمای صد و هشتاد درجه می پزیم تا زیر و رویش طلایی بشه و مغز پخت بشه.

من بعضی هایش را به شڪل گرد درست ڪردم و یڪ سری را هم خمیر را داخل سینی یڪ تڪه پهن ڪردم و پختم و بعد از پخت برش دادم.می تونید بعد از پخت رویش را با قلمو عسل بمالید.

 

مطالب مشابه