انتقاد از برخی انتصابات در دولت رئیسی

منبع: برترین ها

10

1400/7/20

11:56


محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا از برخی انتصابات در دولت رئیسی انتقاد کرد.

برترین‌ها: محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا از برخی انتصابات در دولت رئیسی انتقاد کرد.

انتقاد از برخی انتصابات در دولت رئیسی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو