اختلاف نظر بر سر حوری‌ها در میان طالبان!

منبع: برترین ها

9

1400/7/21

07:52


اعضای گروه تروریستی طالبان، درباره تعداد حوری‌هایی که بعد از عملیات انتحاری به آنها تعلق می‌گیرند، با هم اختلاف‌نظر دارند.

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: اعضای گروه تروریستی طالبان، درباره تعداد حوری‌هایی که بعد از عملیات انتحاری به آنها تعلق می‌گیرند، با هم اختلاف‌نظر دارند.

یک جوان 16 ساله می‌گوید 2 حوری ولی یک طالب میانسال می‌گوید 72 حوری! با اینحال، هر دو در این نکته متفق هستند که بعد از عملیات انتحاری، بدون حساب و کتاب به بهشت می‌روند!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو