آمار تفکیکی واکسیناسیون کرونا تاکنون

8

1400/7/21

16:43


آمار تفکیکی واکسیناسیون کرونا در کشور تا امروز اعلام شد.

آمار تفکیکی واکسیناسیون کرونا تاکنون

به گزارش بهداشت نیوز، آمار واکسیناسیون کرونا تجمعی از ابتدا تا ۲۱ مهر به شرح زیر است: 
 
اسپوتنیک نوبت اول: ۵۵۶۹۸۷
اسپوتنیک نوبت دوم: ۳۹۲۹۷۷

سینوفارم نوبت اول: ۳۸۴۸۸۵۹۶
سینوفارم نوبت دوم: ۱۶۸۹۷۷۳۳

بهارات نوبت اول: ۵۹۳۸۹
بهارات نوبت دوم: ۵۴۲۱۸

آسترازنکا نوبت اول: ۴۴۷۹۳۱۱
آسترازنکا نوبت دوم: ۱۸۶۹۰۲۸

برکت نوبت اول: ۳۲۲۴۸۱۷
برکت نوبت دوم: ۲۳۳۴۲۵۱

مجموع نوبت اول: ۴۶۸۰۹۱۰۰
مجموع نوبت دوم: ۲۱۵۴۸۲۰۷

کل واکسن تزریق شده:  ۶۸۳۵۷۳۰۷

تصویری


ویدئو