با حکم پیمان جبلی رییس رسانه ملی، علیرضا خدابخشی به عنوان معاون سیاسی صداوسیما منصوب شد.

خدابخشی معاون سیاسی صداوسیما شد