تصادف عجیب در جمهوری چک

منبع: برترین ها

10

1400/7/25

09:56


تصادف عجیب در جمهوری چک که نشان می‌دهد که عابری که ناگهان هوس می‌کند به اتوبان بپرد!

آخرین خبر: عابری که ناگهان هوس می‌کند به اتوبان بپرد!

تصادف عجیب در جمهوری چک

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو