سلام نظامی بایدن به اردوغان

منبع: برترین ها

56

1400/8/9

12:34


لحظه سلام نظامی بایدن به اردوغان در حاشیه اجلاس سران بیست در رم ایتالیا را ببینید.  

آخرین خبر: لحظه سلام نظامی بایدن به اردوغان در حاشیه اجلاس سران بیست در رم ایتالیا را ببینید.  

 

سلام نظامی بایدن به اردوغان

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو