عاقبت شوخی مرگبار با کپسول اکسیژن

منبع: برترین ها

25

1400/9/1

12:59


یک فرد در شوخی با کپسول اکسیژن آتش گرفت.

چندثانیه: یک فرد به دلیل دستکاری کردن کپسول اکسیژن آتش گرفت.

عاقبت شوخی مرگبار با کپسول اکسیژن

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو