آواز خوانی خواننده مشهور هنگام تزریق واکسن

منبع: برترین ها

20

1400/9/1

14:41


خواننده مشهور هنگام تزریق دوز سوم زیر آواز زد.

صدانیوز: آواز خوانی محمد گلریز هنگام تزریق دوز سوم واکسن کرونا.

آواز خوانی خواننده مشهور هنگام تزریق واکسن

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو