خبر خوب محقق برجسته آمریکایی درباره اُمیکرون

منبع: برترین ها

20

1400/9/17

00:04


دکتر فائوچی محقق برجسته آمریکایی به خبرگزاری فرانسه گفت قریب به یقین کرونای امیکرون شدیدتر از نوع دلتا نیست.

برترین‌ها: دکتر فائوچی محقق برجسته آمریکایی به خبرگزاری فرانسه گفت قریب به یقین کرونای امیکرون شدیدتر از نوع دلتا نیست.

خبر خوب محقق برجسته آمریکایی درباره اُمیکرون

مطالب مشابه